Analys av tennisbetting | Tennismarknadernas träffsäkerhet
sep 6, 2019
sep 6, 2019

Hur träffsäker är oddsmarknaden för tennis? 

Granskning av tennismarknadens träffsäkerhet

Så kan du utvärdera en rekares spelhistorik

Hur vet man vilka rekare som är bra?

Hur träffsäker är oddsmarknaden för tennis? 

Stängningsodds (de odds som ligger uppe precis innan marknaden stänger) används ofta som ett verktyg för att ta reda på hur bra en spelare eller rekare är. När man utvärderar hur skicklig någon som spelar eller erbjuder speltips på tennis är, är det viktigt att vara medveten om tennismarknadens träffsäkerhet. Läs vidare för att ta reda på hur träffsäker marknaden för tennisodds är.

En framgångsrik professionell tennisrekare med Twitter-namnet @nishikoripicks har marknadsfört sina tjänster på Pyckio (en marknadsplats för rekare). Han har uppvisat imponerande resultat, som därtill är högst statistiskt signifikanta. Men han slår inte stängningsoddsen, åtminstone inte med tillräckligt mycket för att det ska finnas skäl att tro att hans kunder kommer att gå med vinst i det långa loppet när man tar med hans prenumerationskostnader i beräkningen. 

Enligt hypotesen om stängningsoddsens värde tyder detta på att han i stor grad haft tur. Men enligt @nishikoripicks stämmer den hypotesen eventuellt inte helt och hållet. I den här artikeln försöker jag ta reda på vem som har rätt genom att granska träffsäkerheten på oddsmarknaderna för tennis. 

Det behöver inte betyda att hans lönsamhet beror mer på tur än skicklighet – det kan helt enkelt betyda att de Pinnacle-tennisodds som han rekommenderar inte når sina "sanna" värden vid stängning.

I grund och botten bygger hypotesen om stängningsoddsens värde på föreställningen om att stängningsodds representerar den "sanna" sannolikheten för att något ska inträffa, eftersom stängningsoddsen utgår från mesta möjliga information. 

I tidigare artiklar har jag gått igenom hur stängningsodds är ett mycket träffsäkert mått på sannolikhet (åtminstone inom fotboll) och att man kan använda stängningsodds både till att förutse sin egen spelskicklighet och en spelares förväntade lönsamhet. 

Motargumentet går ut på att stängningsodds inte kan vara helt träffsäkra (åtminstone inte för mindre matchurval) om rekare som till exempel @nishikoripicks kan uppvisa hög lönsamhet efter ett stort antal spel. Även om det är lätt att luras av lagen om små tal och göra felaktiga generaliseringar utifrån mindre spelurval bör vi åtminstone överväga möjligheten att @nishikoripicks verkligen visat upp bevis på spelskicklighet. 

Det finns flera möjliga förklaringar till varför stängningsodds inte alltid är helt träffsäkra. Jag har försökt modellera hur det kan fungera i praktiken – en marknad för stängningsodds kan vara träffsäker i genomsnitt utan att de enskilda oddsen är träffsäkra. Det beror på heuristiska biaser som till exempel oddsförankring

En annan möjlig förklaring kan vara att spelbolaget avsiktligt snedvrider sina oddsmarknader för att öka sin lönsamhet på mindre skickliga spelares bekostnad. Jag har tidigare förklarat hur det kan fungera på handikappmarknader.

Nu ska vi ta en närmare titt på marknaden för tennisodds och utvärdera dess träffsäkerhet. 

Analys av data

Miguel Figueres som är tennistipsexpert på WinnerOdds har försett mig med data för Pinnacles öppnings- och stängningsodds för ATP-, WTA-, Challenger- och ITF Futures-turneringar från den 12 maj 2015 till den 19 juli 2019. När man räknat bort walkovers och matcher där en spelare gett upp i första set (spel på sådana matcher annulleras hos Pinnacle) ingick totalt 68 361 matcher och 136 722 enskilda odds i analysen. 

Jag började med att testa stängningsoddsen för att se om de uppvisade tecken på underdogbias – den systematiska och oproportionerligt stora sänkningen av höga odds jämfört med låga. Genom att beräkna förväntade eller implicita vinstsannolikheter för varje spelare (genom att invertera oddsen) delade jag in datan i enprocentiga delurval och jämförde varje urval med den faktiska vinstprocenten baserat på matchresultaten. 

Analysen visas i följande diagram. Den gula linjen representerar perfekt träffsäkerhet, det vill säga att spelare med en vinstförväntan på 10/50/90 % vinner i 10/50/90 % av fallen. Trendlinjen med blå prickar visar faktiska data. För odds med tillämpad marginal bör den blå linjen alltid ligga under den gula. 

Picture1.jpg

Trots hög oddsträffsäkerhet divergerar den blå och den gula linjen i takt med att oddsen höjs. Det är ett tydligt tecken på underdogbias, även om den är relativt svag på grund av Pinnacles låga marginaler. Till exempel vinner spelare med en implicit vinstförväntan på 90 % i cirka 89 % av fallen, medan spelare med en implicit vinstförväntan på 10 % bara vinner i 6 % av fallen. 

Denna bias illustreras kanske ännu bättre i nästa diagram som jämför den implicita utfallssannolikheten med förhållandet mellan de faktiska och implicita procentsatserna. 89 % delat med 90 % är 0,989 medan 6 % delat med 10 % bara är 0,6. 

Picture2.jpg

Vad händer när man avlägsnar marginalen?

För att bättre kunna analysera oddsens träffsäkerhet behöver vi avlägsna marginalen. Förekomsten av underdogbias tyder på att spelbolagen (inklusive Pinnacle) inte fördelar sin marginal jämnt mellan alla möjliga utfall. Oproportionerligt stor marginal tillämpas på höga odds. 

Underdogbiasen finns på otaliga oddsmarknader och kan lätt mätas genom att avlägsna marginalen. Spelbolagen avslöjar inte exakt hur de tillämpar den, men jag har gått igenom ett antal möjliga metoder

I den här analysen har jag använt den logaritmiska funktionen eftersom den ligger närmast (resultat = +0,47 %) en förväntan om att gå plus minus noll (resultat = 0 %) när man spelar på alla spelare med jämna insatser. Om vi däremot antar att marginalen är jämnt fördelad på alla odds blir resultatet för urvalet -2,73 %, och -7,18 % innan marginalen avlägsnats. 

Öppningsodds kontra stängningsodds

I juli 2016 visade jag hur förhållandet mellan öppningsodds (eller något annat odds före stängning) och stängningsodds var en utmärkt indikator på hur bra en person presterar på marknaderna för fotbollsodds. Ponera att ett odds öppnar på 2,1 och stänger på 2,0. Om man spelade på sådana odds tyder datan på att man skulle uppnå en avkastning på omkring 105 % i det långa loppet, eftersom 2,1 delat med 2,0 är 1,05. Om förhållandet mellan oddset som du spelar på och stängningsoddset är 0,9 kan du förvänta dig en avkastning på omkring 90 %. Om siffran är 1,2 hamnar din förväntade avkastning på 120 %. 

De faktiska avkastningarna efter hypotetiska spel på alla fotbollslag i analysurvalet korrelerade nästan perfekt med förväntan. Implikationen var att stängningsoddsen för de fotbollsmatcherna var mycket träffsäkra (efter att man räknat bort marginalen). Gäller det även för tennis? 

Det sista diagrammet i den här artikeln jämför förväntade resultat med faktiska resultat. För de blå prickarna och den blå trendlinjen impliceras det förväntade resultatet av förhållandet mellan öppnings- och stängningsodds, efter att marginalen avlägsnats från stängningsoddsen. Det faktiska resultatet räknas fram utifrån öppningsoddsen. 

Picture3.jpg

Vid en perfekt korrelation mellan förväntade och faktiska resultat skulle trendlinjens gradient vara 1, men faktum är att den ligger på 0,825. Implikationen är att förhållandet mellan öppningsodds och rättvisa stängningsodds inte är en perfekt indikator på lönsamhet, och att stängningsodds därför inte kan vara helt träffsäkra. 

Eftersom gradienten är mindre än 1 implicerar det även att öppningsodds inte fullt ut konvergerar till jämviktsnivå. Med andra ord sänks för högt satta odds inte tillräckligt mycket vid stängning, och för lågt satta odds höjs för lite. Jag har försökt förklara det fenomenet med hjälp av oddsförankring, men det kan även finnas andra förklaringar som till exempel oddsmanipulering av spelbolagen. 

En sådan iakttagelse är förenlig med att @nishikoripicks misslyckas med att slå stängningsoddsen med lika mycket som väntat. Men det behöver inte betyda att hans lönsamhet beror mer på tur än skicklighet – det kan helt enkelt betyda att de Pinnacle-tennisodds som han rekommenderar inte når sina "sanna" värden vid stängning. 

För de röda prickarna och deras trendlinje impliceras det förväntade resultatet av förhållandet mellan stängningsodds och rättvisa (borträknad marginal) öppningsodds, medan det faktiska resultatet räknas fram med hjälp av stängningsoddsen. Om stängningsodds vore helt träffsäkra hade den linjen varit horisontell med en 0-gradient. 

Att den är svagt positiv (idealt bör summan av gradienterna för den blå och den röda linjen vara 1) implicerar återigen att stängningsodds inte är helt träffsäkra, och att det finns en del kvarstående information i öppningsoddsen som förutsäger faktiska utfall. 

Är @nishikoripicks en skicklig rekare?

Datan visar att @nishikoripicks slår stängningsoddsen med i genomsnitt 3 %. Om hypotesen om stängningsoddsens värde är korrekt implicerar det att han förväntas gå cirka plus minus noll efter att Pinnacles marginal avlägsnats. Men faktum är att han uppvisat ett resultat på +9 % efter 3 000 tips. 

Nu vet vi att oddsmarknaden för tennis inte är helt träffsäker, åtminstone inte lika träffsäker som fotbollsmarknaden. Skälen till det kan man spekulera länge om. Utöver oddsförankring eller oddsmanipulering kan ett möjligt skäl vara den lägre marknadslikviditeten och införlivandet (i den här analysen) av mindre Challenger- och Futures-turneringar som inte alls har lika mycket tillgänglig information om deltagarna som de stora ATP- och WTA-tävlingarna. 

Förekomsten av underdogbias tyder på att spelbolagen (inklusive Pinnacle) inte fördelar sin marginal jämnt mellan alla möjliga utfall. Oproportionerligt stor marginal tillämpas på höga odds.

Oavsett anledning kan det vara rimligt att anta att stängningsodds för tennis inte är ett perfekt mått på hur bra en viss rekare eller oddsspelare är. 

Skillnaden mellan 0 % och 9 % är trots allt stor – för stor för att kunna förklaras enbart av den lilla avvikelse från träffsäkerhet som observerats i den här analysen. Fler förklaringar behövs. 

En möjlig förklaring kan vara att Pinnacle helt enkelt inte är medvetet om @nishikoripicks aktivitet. En annan kan vara att både han och Pinnacle har snarlika prissättningsmodeller som utnyttjar mindre skickliga spelares biaser och okunskap. 

Ur Pinnacles perspektiv är det mer lönsamt att motstå frestelsen att röra sig mot "sanna" stängningsodds så länge oskickliga spelare fortsätter att spela på fel sida om ineffektiva linor. Ur @nishikoripicks perspektiv kan anhängare av hypotesen om stängningsoddsens värde möjligen felaktigt dra slutsatsen att han bara haft tur. 

Inom betting kan man aldrig helt och hållet avfärda möjligheten att något beror på tur. Men ju längre som @nishikoripicks lyckas prestera avsevärt bättre än vad hypotesen om stängningsoddsens värde förutspår, desto mer tvingas vi omvärdera stängningsoddsens användbarhet som ett mått på "sanning" – åtminstone för mindre sportmarknader som tennis. 

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.